Disclaimer

De Cursusmakelaar

Algemeen
De site www.cursusmakelaar wordt beheerd door VOF De Cursusmakelaar. Op het gebruik in de ruimste zin van deze site, zijn de volgende voorwaarden alsmede het Nederlands recht van toepassing. Verwijzing naar deze site is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van VOF De Cursusmakelaar. Deze disclaimer kan door VOF De Cursusmakelaar worden gewijzigd. Advies is om deze disclaimer met regelmaat te lezen.

Informatie
De informatie op deze site is bedoeld voor algemene informatiedoeleinden. VOF De Cursusmakelaar betracht bij het samenstellen en onderhouden van deze site de grootste zorgvuldigheid, desondanks staat VOF De Cursusmakelaar niet in voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie.

Gekoppelde sites
Op de site wordt tevens verwezen naar informatie, producten en diensten van derden. Dit houdt niet in dat VOF De Cursusmakelaar door deze verwijzing naar informatie, producten en diensten van derden instaat voor de inhoud van deze sites, noch dat deze sites zijn verbonden aan VOF De Cursusmakelaar. Wanneer gebruik gemaakt wordt van de geboden informatie en diensten verstrekt door derden, geschiedt dit geheel voor eigen risico.

Intellectuele eigendom
VOF De Cursusmakelaar behoudt alle rechten, zoals auteursrechten, octrooien en merkrechten inzake de informatie op deze site (waaronder teksten, ontwerpen, grafisch materiaal en logo’s). Behalve het downloaden en printen van de informatie voor niet-commerciële, informatieve en persoonlijke doeleinden, is het niet toegestaan om de inhoud of vormgeving van deze site, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van VOF De Cursusmakelaar te gebruiken, te reproduceren, te bewerken of op welke wijze dan ook te distribueren of openbaar te maken.

Electronische berichten
Berichten welke u -in welke hoedanigheid dan ook- elektronisch verstuurd, kunnen ongevraagd door derden (oneigenlijk) worden gebruikt en gewijzigd, ingezien of vernietigd. VOF De Cursusmakelaar geeft het advies om geen geheime of anderszins gevoelige informatie elektronisch aan VOF De Cursusmakelaar te sturen. Elektronische verzending geschiedt derhalve geheel voor eigen risico.

Aansprakelijkheid
VOF De Cursusmakelaar noch haar vertegenwoordigers is/zijn aansprakelijk voor verlies, schade of kosten in welke vorm dan ook, die voortvloeien uit de informatie of het gebruik in de ruimste zin van deze site of andere daaraan gekoppelde sites. VOF De Cursusmakelaar aanvaardt in het bijzonder geen enkele aansprakelijkheid wat betreft defecten, virussen en andere onvolkomenheden ten gevolge van de toegang of het gebruik van deze site, de informatie die op of middels deze site ter beschikking wordt gesteld, het (oneigenlijk) gebruiken en wijzigen, inzien of vernietigen van informatie die via de site -in welke vorm dan ook- elektronisch aan VOF De Cursusmakelaar wordt gezonden of aan u wordt gezonden, het verlies van gegevens, het downloaden of gebruiken van software die via deze site beschikbaar wordt gesteld, of aanspraken van derden in verband met gebruik van deze site.