Algemene

Voorwaarden

Algemene verkoopvoorwaarden van VOF De Cursusmakelaar gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 34206992.

ALGEMENE BEPALINGEN

1. Aanbiedingen overeenkomst

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, rechtsbetrekkingen en overeenkomsten waarbij VOF De Cursusmakelaar diensten en/of goederen van welke aard ook aan cliënt levert. Afwijkingen en aanvullingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

1.2 Alle aanbiedingen en andere uitingen van VOF De Cursusmakelaar zijn vrijblijvend, tenzij door VOF De Cursusmakelaar schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Cliënt staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan VOF De Cursusmakelaar opgegeven maten, eisen, specificaties van de prestatie en andere gegevens waarop VOF De Cursusmakelaar zijn aanbieding baseert.

1.3 Toepasselijkheid van inkoop of andere voorwaarden van cliënt wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.4 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven.

1.5 VOF De Cursusmakelaar kan steeds (nadere) eisen stellen aan communicatie tussen partijen of het verrichten van rechtshandelingen per email.

2. Prijs en betaling

2.1 Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

2.2 Indien sprake is van een periodieke betalingsverplichting van cliënt, geldt dat VOF De Cursusmakelaar gerechtigd is schriftelijk op een termijn van ten minste drie maanden de geldende prijzen en tarieven aan te passen. Indien cliënt niet akkoord wenst te gaan met een dergelijke aanpassing, is cliënt gerechtigd binnen dertig dagen na de kennisgeving de overeenkomst te beëindigen tegen de datum waarop de aanpassing in werking zou treden.

2.3 Partijen zullen in de overeenkomst de datum of data waarop VOF De Cursusmakelaar de vergoeding voor de overeengekomen prestaties aan cliënt in rekening brengt, vastleggen. Facturen worden door cliënt betaald volgens de op de factuur vermelde betalingscondities. Bij gebreke van een specifieke regeling zal cliënt binnen dertig dagen na factuurdatum betalen. Cliënt is niet gerechtigd tot verrekening of tot opschorting van een betaling.

2.4 Indien cliënt de verschuldigde bedragen niet tijdig betaalt, is cliënt, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag wettelijke rente verschuldigd. Indien cliënt na aanmaning of ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan VOF De Cursusmakelaar de vordering uit handen geven, in welk geval cliënt naast het dan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden is tot vergoeding van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, waaronder kosten berekend door externe deskundigen naast de in rechte vastgestelde kosten. Tevens is cliënt de door VOF De Cursusmakelaar gemaakte kosten van een mislukte mediation verschuldigd indien cliënt bij vonnis wordt veroordeeld tot geheel of gedeeltelijke betaling van het openstaande bedrag.

Pagina 2 – VOF De Cursusmakelaar – Algemene voorwaarden

3. Vertrouwelijke gegevens, overname personeel en privacy

3.1 Elk der partijen garandeert dat alle van de andere partij ontvangen gegevens waarvan men weet of dient te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, geheim blijven, tenzij een wettelijke plicht openbaarmaking van die gegevens gebiedt. De partij die vertrouwelijke gegevens ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Gegevens worden in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd indien deze door een der partijen als zodanig zijn aangeduid.

3.2 Elk der partijen zal gedurende de looptijd van de overeenkomst evenals één jaar na beëindiging daarvan slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij, medewerkers van de andere partij die betrokken zijn of zijn geweest bij de uitvoering van de overeenkomst, in dienst nemen dan wel anderszins, direct of indirect, voor zich laten werken. VOF De Cursusmakelaar zal de betreffende toestemming in voorkomend geval niet onthouden indien cliënt een passende schadeloosstelling heeft aangeboden.

3.3 Cliënt vrijwaart VOF De Cursusmakelaar voor aanspraken van personen van wie persoonsgegevens zijn geregistreerd of worden verwerkt in het kader van een persoonsregistratie die door cliënt wordt gehouden of waarvoor cliënt uit hoofde van de wet anderszins verantwoordelijk is, tenzij cliënt bewijst dat de feiten die aan de aanspraak ten grondslag liggen uitsluitend aan VOF De Cursusmakelaar toerekenbaar zijn.

4. Leveringstermijnen

4.1 Alle door VOF De Cursusmakelaar genoemde of overeengekomen (leverings)- termijnen Zijn naar beste weten vastgesteld op grond van de  gegevens die bij het aangaan van de overeenkomst aan VOF De Cursusmakelaar bekend waren. VOF De Cursusmakelaar spant zich er naar behoren voor in overeengekomen (leverings)termijnen zoveel mogelijk in acht te nemen. De enkele overschrijding van een genoemde of overeengekomen (leverings)- termijn brengt VOF De Cursusmakelaar niet in verzuim. In alle gevallen, derhalve ook indien partijen schriftelijk en uitdrukkelijk een uiterste termijn zijn overeengekomen, komt VOF De Cursusmakelaar wegens tijdsoverschrijding eerst in verzuim nadat cliënt hem schriftelijk in gebreke heeft gesteld. VOF De Cursusmakelaar is niet gebonden aan al dan niet uiterste (leverings)termijnen die vanwege buiten zijn macht gelegen omstandigheden die zich na het aangaan van de overeenkomst hebben voorgedaan, niet meer gehaald kunnen worden. Evenmin is VOF De Cursusmakelaar gebonden aan een al dan niet uiterste leveringstermijn als partijen een wijziging van de inhoud of omvang van de overeenkomst (meerwerk, wijziging van specificaties etc.) zijn overeengekomen.

Indien overschrijding van enige termijn dreigt, zullen VOF De Cursusmakelaar en cliënt zo spoedig mogelijk in overleg treden.

Pagina 3 – VOF – De Cursusmakelaar – Algemene voorwaarden

5. Beëindiging overeenkomst

5.1 Aan elk der partijen komt de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst slechts toe indien de andere partij, steeds in alle gevallen na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de  tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen uit de overeenkomst.

5.2 Indien een overeenkomst welke naar zijn aard en inhoud niet door volbrenging eindigt, voor onbepaalde tijd is aangegaan, kan deze door elk der partijen na goed overleg en onder opgave van redenen door schriftelijke opzegging worden beëindigd. Indien tussen partijen geen uitdrukkelijke opzegtermijn is overeengekomen, dient bij de opzegging een redelijke termijn in acht te worden genomen. Partijen zullen wegens opzegging nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.

5.3 In afwijking van wat de wet daaromtrent door middel van regelend recht heeft bepaald, kan cliënt een overeenkomst van dienstverlening slechts opzeggen in de gevallen geregeld in deze voorwaarden.

5.4 Elk der partijen kan de overeenkomst zonder ingebrekestelling met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk schriftelijk beëindigen indien de wederpartij -al dan niet voorlopig- surséance van betaling wordt verleend, indien ten aanzien van wederpartij faillissement wordt aangevraagd of indien de onderneming van de wederpartij wordt geliquideerd of beëindigd anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoeging van ondernemingen. VOF De Cursusmakelaar. is wegens deze beëindiging nimmer tot enige restitutie van reeds ontvangen gelden dan wel tot schadevergoeding gehouden. Ingeval van faillissement van cliënt vervalt het recht tot gebruik van aan cliënt ter beschikking gestelde programmatuur van rechtswege.

5.5 Indien cliënt op het moment van de ontbinding als bedoeld in artikel 9.1 reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichting geen voorwerp van ongedaan making zijn, tenzij cliënt bewijst dat VOF De Cursusmakelaar ten aanzien van die prestaties in verzuim is. Bedragen die VOF De Cursusmakelaar vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen hij ter uitvoering van de overeenkomst reeds naar behoren heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.

Pagina 4 – VOF De Cursusmakelaar – Algemene voorwaarden

DIENSTVERLENING

De in dit hoofdstuk “Dienstverlening” vermelde bepalingen zijn, naast de Algemene Bepalingen van deze algemene voorwaarden, van toepassing indien VOF De Cursusmakelaar diensten verleent, zoals advisering, toepasbaarheidsonderzoek, consultancy, opleidingen, cursussen, trainingen, ondersteuning, detachering, hosting, het ontwerpen, ontwikkelen, implementeren of beheren van programmatuur, websites of informatiesystemen en dienstverlening met betrekking tot netwerken. Deze bepalingen laten de in deze algemene voorwaarden opgenomen bepalingen betreffende specifieke diensten, zoals computerservice, de ontwikkeling van programmatuur en onderhoud, onverlet.

6. Uitvoering

6.1 VOF De Cursusmakelaar zal zich naar beste kunnen inspannen de dienstverlening met zorg uit te voeren, in voorkomend geval overeenkomstig de met cliënt schriftelijk vastgelegde afspraken en procedures. Alle diensten van VOF De Cursusmakelaar worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij en voor zover in de schriftelijke overeenkomst VOF De Cursusmakelaar uitdrukkelijk een resultaat heeft toegezegd en het betreffende resultaat tevens met voldoende bepaaldheid is omschreven. Eventuele afspraken betreffende een serviceniveau worden steeds slechts schriftelijk uitdrukkelijk overeengekomen.

6.2 Indien is overeengekomen dat de dienstverlening in fasen zal plaatsvinden, is VOF De Cursusmakelaar gerechtigd de aanvang van de diensten die tot een fase behoren uit te stellen totdat cliënt de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

6.3 Slechts indien dit schriftelijk uitdrukkelijk is overeengekomen, is VOF De Cursusmakelaar gehouden bij de uitvoering van de dienstverlening tijdige en verantwoord gegeven aanwijzingen van cliënt op te volgen. VOF De Cursusmakelaar is niet verplicht aanwijzingen op te volgen die de inhoud of omvang van de overeengekomen dienstverlening wijzigen of aanvullen; indien dergelijke aanwijzingen echter worden opgevolgd, zullen de desbetreffende werkzaamheden worden vergoed conform artikel 18.

6.4 Indien een overeenkomst tot dienstverlening is aangegaan met het oog op uitvoering door een bepaalde persoon, is VOF De Cursusmakelaar steeds gerechtigd na overleg met cliënt deze persoon te vervangen door een of meer andere personen met dezelfde kwalificaties.

6.5 Bij gebreke van een uitdrukkelijk overeengekomen factureringsschema zijn alle bedragen die betrekking hebben op door VOF De Cursusmakelaar verleende diensten eens per kalendermaand achteraf verschuldigd.

Pagina 5 – VOF – De Cursusmakelaar – Algemene voorwaarden

7. Wijziging en meerwerk

7.1 Indien VOF De Cursusmakelaar op verzoek of met voorafgaande instemming van cliënt werkzaamheden of andere prestaties heeft verricht die buiten de inhoud of omvang van de overeengekomen dienstverlening vallen, zullen deze werkzaamheden of prestaties door cliënt worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van VOF De Cursusmakelaar. Van meerwerk is eveneens sprake indien een systeemanalyse, een ontwerp of specificaties worden uitgebreid of gewijzigd. VOF De Cursusmakelaar is nimmer verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen en hij kan verlangen dat daarvoor een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst wordt gesloten.

7.2 Cliënt aanvaardt dat door werkzaamheden of prestaties als bedoeld in artikel.

7.1 het overeengekomen of verwachte tijdstip van voltooiing van de dienstverlening, en de wederzijdse verantwoordelijkheden van cliënt en VOF De Cursusmakelaar, kunnen worden beïnvloed. Het feit dat zich tijdens de uitvoering van de overeenkomst (de vraag naar) meerwerk voordoet, is voor cliënt nimmer grond voor ontbinding of beëindiging van de overeenkomst.

7.3 Voor zover voor de dienstverlening een vaste prijs is afgesproken, zal VOF De Cursusmakelaar cliënt desgevraagd tevoren schriftelijk informeren over de financiële consequenties van die extra werkzaamheden of prestaties.

8. Opleidingen, cursussen en trainingen

8.1 Voor zover de dienstverlening van VOF De Cursusmakelaar. bestaat uit het verzorgen van een opleiding, cursus of training, kan VOF De Cursusmakelaar steeds vóór de aanvang daarvan de terzake verschuldigde betaling verlangen. De gevolgen van een annulering van deelname aan een opleiding, cursus of training worden beheerst door de bij VOF De Cursusmakelaar gebruikelijke regels.

8.2 Indien het aantal aanmeldingen daartoe naar het oordeel van VOF De Cursusmakelaar. aanleiding geeft, is VOF De Cursusmakelaar gerechtigd de opleiding, cursus of training te combineren met één of meer andere opleidingen, cursussen of trainingen, of deze op een latere datum of een later tijdstip te laten plaatsvinden.

9. Detachering

9.1 Van detachering in de zin van deze voorwaarden is sprake als VOF De Cursusmakelaar een Docent/ZZP’er (hierna: de gedetacheerde medewerker) aan cliënt ter beschikking stelt teneinde deze medewerker onder toezicht en leiding c.q. regie van cliënt werkzaamheden te laten uitvoeren.

9.2 VOF De Cursusmakelaar spant zich er voor in dat de gedetacheerde medewerker gedurende de duur van de overeenkomst beschikbaar blijft, onverminderd het gestelde in artikel 17.4 inzake vervanging.

9.3 Cliënt is gerechtigd om vervanging van de gedetacheerde medewerker te verzoeken (i) indien de gedetacheerde medewerker aantoonbaar niet aan uitdrukkelijk overeengekomen kwaliteitseisen voldoet en cliënt dit binnen drie werkdagen na de aanvang van de werkzaamheden schriftelijk aan VOF De Cursusmakelaar kenbaar maakt, dan wel (ii) ingeval van langdurige ziekte of uitdiensttreding van de gedetacheerde medewerker. VOF De Cursusmakelaar zal aan het verzoek onverwijld met prioriteit aandacht geven. VOF De Cursusmakelaar staat er niet voor in dat vervanging steeds mogelijk is. Indien vervanging niet of niet aanstonds mogelijk is, vervallen de aanspraken van cliënt op verdere nakoming van de overeenkomst evenals alle aanspraken van cliënt wegens niet nakoming van de overeenkomst. Betalingsverplichtingen van cliëntbetreffende de verrichte  werkzaamheden blijven in stand.

Pagina 6 – VOF – De Cursusmakelaar – Algemene voorwaarden

9.4 VOF De Cursusmakelaar is gehouden tot tijdige en volledige afdracht van de voor de gedetacheerde medewerker in verband met de overeenkomst te betalen loonbelasting en (voorschot-)premies voor sociale verzekeringen. VOF De Cursusmakelaar. vrijwaart cliënt voor alle wettelijke aanspraken van de belastingdienst respectievelijk sociale verzekeringsinstanties met betrekking tot belastingen en sociale verzekeringspremies welke direct samenhangen met de terbeschikkingstelling door VOF De Cursusmakelaar van de gedetacheerde medewerker (de zgn. inlenersaansprakelijkheid), mits cliënt de afwikkeling van de betreffende aanspraken geheel aan VOF De Cursusmakelaar overlaat, hem daarbij alle medewerking verleent en hem alle benodigde informatie en, indien door VOF De Cursusmakelaar gewenst, procesvolmachten verstrekt.

EXAMEN EN PRAKTIJKDAG VOORWAARDEN

10. Legitimatie en aanvang examen of praktijkdag

10.1 Voor aanvang van het examen of praktijkdag dient u een kopie van uw legitimatiebewijs aan de examinator te overhandigen. Wanneer u geen kopie bij u heeft dan wel niet kan of wil overhandigen, wordt uw deelname aan het examen of praktijkdag onmiddellijk beëindigd en ongeldig verklaard.

10.2 Tijdens het examen of praktijkdag dient u een origineel en niet verlopen paspoort, rijbewijs of Europese ID-kaart bij u te hebben en dit op verzoek aan de examinator te tonen. Wanneer u geen van de genoemde documenten bij u draagt dan wel niet kan of wil tonen, wordt uw deelname aan het examen of praktijkdag onmiddellijk beëindigd en ongeldig verklaard.

10.3 U dient minimaal 15 minuten voor aanvangstijd van het examen of praktijkdag, op de locatie aanwezig te zijn. Nadat het examen of praktijkdag heeft aangevangen en een andere kandidaat het examen reeds heeft afgerond en de examenruimte heeft verlaten, worden er geen kandidaten meer tot het examen of praktijkdag toegelaten. Wanneer u te laat komt, kunt u dus worden uitgesloten van deelname aan het examen of praktijkdag.

10.4 Voor aanvang van het examen krijgt u van de examinator de examenbenodigdheden uitgereikt. Bij ontvangst dient u te controleren of deze compleet en bruikbaar zijn.

Pagina 7 – VOF – De Cursusmakelaar – Algemene voorwaarden

11. Annulering

11.1 Bij annulering van een examen binnen 10 werkdagen van de examendatum wordt 100% van het examengeld in rekening gebracht. Annulering dient schriftelijk te geschieden per e-mail aan info@curusmakelaar.nl

11.2 Bij annulering van een praktijkdag tot 4 weken (20 werkdagen) voor aanvang van de praktijkdag worden geen kosten in rekening gebracht. Bij annulering van een praktijkdag tussen 4 en 2 weken (10 tot 20 werkdagen) voor aanvang van de praktijkdag wordt 50% van de kosten in rekening gebracht. Bij annulering van een praktijkdag tussen 2 weken en aanvang van de praktijkdag (10 werkdagen) wordt 100% van de kosten in rekening gebracht.

11.3 Ruilen met een collega is altijd mogelijk.

12. Regels tijdens het examen

12.1 Wanneer het een voorleesexamen betreft, leest de examinator de vragen en de daarbij behorende antwoordmogelijkheden aan u voor. U dient de vragen en daarbij behorende antwoordmogelijkheden allemaal aandachtig te beluisteren, alvorens u deze beantwoordt. Wanneer u de vraag of antwoordmogelijkheden niet goed verstaan of begrepen heeft, kunt u middels het opsteken van uw hand de examinato verzoeken deze nogmaals voor te lezen. Een voorleesexamen wordt door de examinator op een geluidsdrager opgenomen.

12.2 U dient tijdens het examen of praktijkdag de instructies van de examinator strikt op te volgen.

12.3 U mag pas met het maken van de examenvragen of praktijkoefeningen aanvangen, nadat de examinator hiervoor toestemming heeft gegeven.

12.4 Het is tijdens het examen of praktijkdag niet toegestaan om, naast het examenreglement, andere spullen op tafel te hebben dan de  enodigdheden welke de examinator u heeft overhandigd.

12.5 Indien u tijdens het examen of praktijkdag vragen of opmerkingen heeft, dient u uw hand op te steken. De examinator zal u dan benaderen en te woord staan.

12.6 Het is in principe niet toegestaan de examenruimte of praktijkruimte tijdens het examen of praktijkdag te verlaten. Indien u vindt dat dit om dringende redenen toch noodzakelijk is, dient u de examinator hiervoor om toestemming te vragen.

Pagina 8 – VOF – De Cursusmakelaar – Algemene voorwaarden

13. Hinder en fraude

13.1 U dient er voor te zorgen dat andere kandidaten tijdens het examen of praktijkdag geen hinder van u ondervinden. Het is dus niet toegestaan tijdens examens te praten, mobiele telefoons moeten zijn uitgeschakeld etc. Wanneer u hinder veroorzaakt heeft de examinator het recht uw deelname aan het examen of praktijkdag onmiddellijk te beëindigen en ongeldig te verklaren.

13.2 Indien u tijdens het examen of praktijkdag op fraude (afkijken, spieken etc.) wordt betrapt, wordt uw deelname aan het examen of praktijkdag onmiddellijk beëindigd en ongeldig verklaard.

14. Einde van het examen of praktijkdag

14.1 Wanneer u klaar bent met het maken van uw examen, dient u dit middels het opsteken van uw hand aan de examinator kenbaar te maken. De examinator zal u dan benaderen of u toestemming geven hem te benaderen. Vervolgens dient u zowel de examenopgaven als het door u ingevulde antwoordformulier aan de examinator te overhandigen.

14.2 Na het verstrijken van de maximale examentijd wordt het examen automatisch door de examinator beëindigd, ook als u nog niet klaar bent met het beantwoorden van de vragen.

14.3 Alvorens u de examenruimte of praktijkruimte na afronding van het examen of praktijkdag mag verlaten, dient u op verzoek van de examinator uw persoonsgegevens op een presentielijst te controleren en eventuele onjuistheden aan de examinator te melden. Na controle en eventuele correctie van uw persoonsgegevens, dient u de presentielijst te ondertekenen.

 

VOF – De Cursusmakelaar – Algemene voorwaarden